Simulatie welzijn

Simulatie welzijnsgericht werken

Cerein voert met veel succes de simulatie Kleinschalig Wonen uit. Omdat we veel scholingsvragen krijgen rond welzijnsgericht werken hebben we ook daarvoor een simulatie ontwikkeld.

Een unieke leerervaring

Cerein biedt voor medewerkers die welzijnsgericht werken een zeer bijzondere training aan;
de ‘Simulatie welzijnsgericht werken’.
De ‘Simulatie welzijnsgericht werken’  is training, instructie, teambuilding en reflectie in één.

De simulatie is een unieke leermethode voor medewerkers die welzijnsgericht werken zelf willen ervaren en beleven.

Hoe ziet dat eruit?

Twee deelnemersgroepen van tien personen, verdeeld over twee (vakantie)woningen, bootsen ieder een kleinschalige woning na. De begeleiding is in handen van een trainer en twee acteurs. De groepen doorlopen een parallel programma met afwisselend praktijksimulaties, kennisoverdracht, verdieping en reflectie.

In de praktijksimulaties zijn de deelnemers woonbegeleider, medewerker welzijn, zorgmedewerker, bewoner, familielid of observant. Iedere deelnemer heeft tijdens de tweedaagse minimaal één keer de rol van medewerker, bewoner en observant. Welzijnsgericht werken beleven ze op deze manier echt van binnenuit.

Belangrijk element is de observatie. Per praktijkblok zijn er steeds twee observatoren die de gang van zaken bekijken en na afloop feedback geven. Deze ‘veilige’ feedback is van onschatbare waarde voor gever en ontvanger en geeft de simulatie meerwaarde ten opzichte van een stage.

Opbouw van de simulatie

 • De simulatie Welzijnsgericht werken is een tweedaagse training.
  De training start op de eerste dag om 09.00 uur en duurt tot de volgende dag 16.30 uur.
  De deelnemers blijven slapen. Het avondprogramma op de eerste dag eindigt om 22.00 uur.
 • Tijdens de praktijkblokken wordt de werkelijkheid nagebootst. Het centrale thema is hierbij steeds de aandacht voor het welzijn.
 • Voor de uitvoering is per groep van tien deelnemers een (vakantie)woning nodig plus een woning voor de gezamenlijke activiteiten en de begeleiders.
  Waar mogelijk voeren we de simulatie uit op de eigen locatie. Bijvoorbeeld tussen oplevering en ingebruikname van een nieuw complex.
  Desgewenst voeren we een simulatie uit voor drie groepen van tien personen.
 • Een trainer en twee acteurs begeleiden de simulatie.
  De trainer zorgt voor verdieping en reflectie en de acteurs zorgen voor interventies en oefensituaties.
 • De intensiteit van de interventies en oefeningen stemmen de acteurs en trainer altijd af op de draagkracht van de groep. Op die manier is het leerrendement maximaal.

Cliëntgroepen

Deze simulatie voeren we uit voor verschillende doelgroepen:

 • Dementie
 • Somatiek
 • Niet-aangeboren  hersenletsel
 • Psychiatrie

N.B. De uitwerking hieronder is gebaseerd op de doelgroep: mensen met dementie. 

Resultaten voor deelnemers

Via de simulatie ondervinden de deelnemers welzijnsgericht werken aan den lijve.
De impact van de opgedane ervaringen is hierdoor zo sterk, dat de deelnemer gemotiveerd is om deze in de praktijk blijvend toe te passen (borging).

De deelnemers:

 • Zijn zich bewust van de eigen visie op welzijn en het begeleiden van cliënten in het dagelijks leven.
 • ondervinden aan den lijve wat deze visie in de praktijk betekent en geven deze op een herkenbare manier vorm.
 • ‘Weten’ van binnenuit welk professioneel gedrag wel en niet werkt.
 • Beschikken over concrete en praktische handvatten ten aanzien van zinvolle daginvulling.
 • Geven blijk van een adequate taakinvulling en nemen verantwoordelijkheid.
 • Ontwikkelen en versterken zich als team.
 • Beschikken over vaardigheden om constructief zelfstandig en samen te werken.
 • Communiceren op een adequate manier.
 • Hebben handvatten om groepsprocessen welzijnsgericht te begeleiden.
 • Weten hoe ze welzijnsgericht kunnen aansluiten bij individuele wensen van cliënten.
 • Hebben aangetoond het eigen leerproces zelfstandig voort te zetten.

Resultaten voor de cliënten en de organisatie

 • De visie op welzijn is voelbaar in de organisatie
 • Medewerkers handelen vanuit deze visie
 • Het welzijn van cliënten en medewerkers staat nadrukkelijk in de aandacht
 • Cliënten ervaren een zinvolle daginvulling.
 • De samenwerking van alle betrokkenen is gericht op welzijn

Deelnemers

Verzorgendenwoonbegeleiders, medewerkers welzijn, teamleiders, coördinatoren, helpenden, assistenten, gastvrouwen, andere disciplines.

Werkwijze

 • Twee deelnemersgroepen van elk tien personen, verdeeld over twee woningen.
 • Een aparte ruimte met enige voorzieningen die dient als centrale uitvalsbasis.
 • Twee simulatiedagen, inclusief avondprogramma en overnachting.
 • Begeleiding door een trainer en twee trainer/acteurs. Zij begeleiden op twee aaneengesloten dagen de groepen (Carrouselconstructie = effectief, efficiënt en kostenbesparend).
 • De acteurs spelen verschillende rollen, zetten dagelijkse situaties neer en brengen dilemma’s in.
 • De deelnemers verplaatsen zich in verschillende rollen (bijvoorbeeld die van woonbegeleider, zorgmedewerker, bewoner, familielid of observator).
 • De simulatiedagen zijn in diverse blokken verdeeld. De deelnemers:
  • Bevinden zich regelmatig in een praktijkblok, waarin ze diverse rollen beleven: De simulatie.
  • Reflecteren op hun ervaringen en geven/krijgen gerichte feedback.
  • Werken opdrachten uit.
  • Behandelen thema’s afwisselend onder leiding van de trainer of acteurs.

Omvang

 • Twee dagen simulatie: start dag 1 om 09.00 uur en eindigt op dag 2 om 16.30 uur.
 • Een doorloopdag (ongeveer twee à drie maanden later) met het oog op de verankering van het geleerde. Per groep een dagdeel uitgevoerd door de trainer.

De kernwaarden van deze simulatie zijn

 1. Beleving, ervaren, meemaken en voelen.
 2. Inspiratie, geïnspireerd raken door de spreekwoordelijke steen in de vijver.
 3. Verankerend, ervaren dat welzijnsgericht werken blijvende aandacht vraagt.

Toelichting

De deelnemers aan deze simulatie maken op hoofdlijnen alles mee waar ze dagelijks in hun werk mee te maken hebben. Voorafgaand aan de simulatie ontvangen de deelnemers een voorbereidingsopdracht, zodat ze met een concreet leerdoel aan de simulatie beginnen.

Praktijkblokken (methodiek: ervarend leren)

De praktijkblokken zijn een nabootsing van de werkelijkheid. Er zijn dan steeds deelnemers die de rol van bewoner hebben. Door in de huid van de bewoner te kruipen, ondervinden deelnemers aan den lijve in hoeverre hun welzijn tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld hoe je als bewoner de daginvulling ervaart en hoe het voelt wanneer er over je beslist wordt of wanneer je als bewoner juist echt betrokken wordt.

Afhankelijk van de dienst die ze draaien, hebben één of twee deelnemers de rol van medewerker. Ze spelen in die positie geen rol, ze zijn zichzelf en gaan om met de situatie waarin zij geplaatst zijn. Bij elk praktijkblok zijn er twee observatoren die, zo is in de praktijk gebleken, dingen zien waar de deelnemers zich zelf vaak niet van bewust zijn.

De acteurs brengen tijdens deze praktijkblokken allerlei dagelijkse situaties tot leven. Ze zijn afwisselend familielid, lid van een behandeldiscipline, leidinggevende, onderhoudsmonteur enzovoort. Een zoon komt op bezoek bij zijn moeder, een verdwaalde bewoner wil graag mee-eten, een ontevreden dochter komt verhaal halen, een vrijwilliger die wat al te amicaal gedrag vertoont, enzovoort.

In deze blokken wordt met name gewerkt aan:

 • Aandacht voor het welzijn van de bewoner als rode draad.
 • Leren omgaan met alle zaken die zich in de praktijk van alledag aandienen.
 • Het verdiepen in wie de bewoner is en hoe deze zich veilig en thuis kan voelen binnen de woonomgeving.
 • Betekenisvolle dagbesteding.
 • Het zorgdragen voor continuïteit in het dagelijks leven, afspraken en beloftes overdragen en toetsen.
 • Het leren doen met wat er voorhanden is.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband welzijn centraal stellen.
 • Creatief tot oplossingen komen.

Alle organisatorische en praktische aspecten van de dagelijkse gang van zaken in de leefomgeving, de was, het budget, koken en dergelijke.

Carrouselblokken

Verdeeld over de dagen behandelen de deelnemers een aantal thema’s onder leiding van afwisselend de acteurs of de trainer. De thema’s die hierbij specifiek aan bod komen zijn:

 • Ik en de bewoner.
 • Ik en het team.
 • Ik en de familie.

Ik en de bewoner

Hier wordt op basis van de kennis en ervaring van de deelnemers het welzijn vanuit het perspectief van de (toekomstige) bewoner beleefd. Omgaan met dementie volgens de nieuwste inzichten, het bewustzijn dat je zelf je belangrijkste instrument bent, de kracht van ‘verleiden’ en het effect van verschillende soorten prikkels, vormen de basis voor deze blokken. De persoonlijke leerdoelen van de deelnemers hebben hier nadrukkelijk ook een plaats.


Ik en het team

Hoe geven we als team vorm aan welzijn? Wat is de bijdrage vanuit de verschillende functies van het team? Waar let je op en hoe ga je om met verwachtingen en een verschil in normen, waarden en gewoontes? Welke acties kan je ondernemen als je ondersteuning nodig hebt? Het samenwerken en het geven en vragen van feedback zijn hierin belangrijke onderdelen.


Ik en de familie

De rol van familie met betrekking tot welzijn. Eigen ervaringen en casussen zijn de basis voor dit blok. Door uitspelen van situaties, het analyseren van de eigen rol en het aanleren van een methode voor gesprek, ondersteunen we de zo belangrijke wisselwerking tussen medewerker en mantelzorger.


 

Reflectie

Zeer regelmatig en op diverse manieren reflecteren de deelnemers op hun ervaringen. Ze schrijven steeds in hun eigen logboek en ze blikken onder leiding van de acteurs of trainer terug op de praktijkblokken.

Om gewenst gedrag aan te leren, is het uitermate belangrijk heel concreet te reflecteren. Doelgerichte reflectie is dan ook een wezenlijk onderdeel van de simulatie en de doorloopdag. De trainer en de acteurs stimuleren het concreet benoemen van het waargenomen gedrag. Gerichte reflectie en feedback helpen de deelnemers om in de praktijk bewust welzijnsgericht te handelen.

Teamontwikkeling

In de praktijk is gebleken dat de simulatie een onmiskenbaar teamversterkend effect heeft.

 

 

 

 

© 2021 Cerein