Contact: 085 401 22 24

c. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om een goede samenwerking en goede uitvoering van de trainingen te waarborgen, werken wij met een aantal algemene voorwaarden.

Cerein staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 30136047.
Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer GV 4636.

1. Voorwaarden van toepassing
1.1 Op alle met Cerein b.v. gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient “Cerein” telkens gelezen te worden als “Cerein b.v. en de ter uitvoering van de overeenkomst door Cerein b.v. ingeschakelde derden”.

2. Omvang verplichtingen
2.1 Met Cerein gesloten overeenkomsten leiden voor Cerein tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Cerein gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Cerein verlangd kan worden.

2.2 Als Cerein voor de uitvoering van een met Cerein gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Cerein gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voor zover Cerein voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Cerein uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Plaatsing/toelating
3.1 Door Cerein aangeboden trainingen (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen te beoordelen door Cerein. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van moment van aanmelden.

3.2 Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van bepaalde selectiecriteria op basis van kennis, vaardigheden of ruimte voor verwerking in de organisatie van degene die zich aanmeldt.

4. Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1 Een aanmelding op ons open aanbod, dia via de website van Cerein is ontvangen, kan binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst kosteloos worden geannuleerd. Voor het overige gelden artikel 4.2 tot en met artikel 4.6.

4.2 Bij ontbinding van een overeenkomst met Cerein, zonder dat er sprake is van een aan Cerein toerekenbare tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men heeft ingeschreven en geplaatst is, hierna te noemen “annulering”) geldt de daarvoor vastgestelde en bij de aankondiging van die activiteit beschreven annuleringsregeling.

4.3 In het algemeen geldt voor elke annuleringsregeling dat annulering schriftelijk dient te gebeuren.

4.4 Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen door een collega.

4.5 Tot vier weken voor aanvang van de training gelden de vastgestelde en aangekondigde annuleringskosten.

4.6 Vanaf vier weken voor de aanvang van de training geldt bij annulering dat het hele bedrag van de betreffende training verschuldigd is.

Maatwerk
4.1.1 Bij annulering van door Cerein op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen/conferenties/programma’s (al dan niet “in-company”) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door Cerein gemaakte (en door Cerein te specificeren) kosten in rekening gebracht.

4.1.2 Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd of de eerste (indien overeengekomen) termijn naast de reeds gemaakte en te specificeren kosten.

4.2 Er zijn bepaalde situaties waarin wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zullen dan een nieuwe datum plannen voor de cursus.

5. Betaling
5.1 Betalingen dienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan Cerein administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke daarvoor geldende rente, in rekening brengen.

5.2 Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door Cerein verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die Cerein heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

5.3 Het totaal bij open aanbodtrainingen dient in één keer binnen de gestelde termijn (zie 5.1) te worden verricht.

6. Uitspanning
6.1 Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze persoon te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Cerein ter uitvoering van de overeen komst geleverde producten en diensten, is en blijft Cerein houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Cerein is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Cerein toe te rekenen tekortkoming is Cerein alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cerein. Als Cerein gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan € 150.000,00.

8.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Cerein gesloten overeenkomst, dienen de deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

9. Klachtenregeling
9.1 Cerein heeft een klachtenregeling. Deze staat op de website (www.cerein.nl).

10. Persoonsregistratie
10.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Cerein wordt aan Cerein toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Cerein uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Cerein zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

11. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
11.1 Met betrekking tot gegevens en informatie die aan Cerein in het kader van de opdracht worden verstrekt, zal Cerein de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Cerein deze gegevens en informatie niet aan derden.

11.2 De verstrekte gegevens worden door Cerein dusdanig verwerkt dat zij niet zijn terug te leiden tot de bron, indien de informatieverstrekker dit wenst of omdat Cerein meent dat betrokkene hiervan nadelige gevolgen van zou kunnen ondervinden.

11.3 Door Cerein – in vertrouwelijkheid – verstrekte informatie (zowel schriftelijk als mondeling) aan opdrachtgever, mag door de opdrachtgever niet gebruikt worden in personele c.q. arbeidsrechtelijke kwesties of anderszins tenzij vooraf met alle betrokkenen overeengekomen.

11.4 De opdrachtgever zal zonder toestemming van Cerein geen informatie aan derden verstrekken over onze aanpak, werkwijze, rapportage en dergelijke.

Vragen?

E: info@cerein.nl
T: 085 401 22 24